از وظایف مهم دبیرخانه شورای عالی عتف در قبال شرکت‌های دانش‌بنیان، ارائه گزارش­های شش ماهه به مجلس در خصوص عملکرد هر یک از دستگاه‌های مجری قانون که در ماده (12) قانون بر این نکته تأکید شده است، همچنین در ماده (33) آیین‌نامه اجرایی مسئولیت ارائه گزارش عملکرد در خصوص نحوه اجرای قانون هر شش ماه یک‌بار، به دبیرخانه شورای عالی عتف محول شده است. گزارش‌دهی به مجلس سازوکاری است جهت نظارت این نهاد بر روند اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که بی‌تردید این موضوع می‌تواند به افزایش تعهد دستگاه‌ها در قبال اجرایی نمودن موارد مندرج در قانون و آیین‌نامه مربوطه آن و همچنین دستورالعمل اجرایی آن منجر شود. دبیرخانه شورا از زمان تصویب این قانون تا به امروز همواره طی یک فرایند مشخص اقدام به اخذ گزارش از دستگاه‌های مختلف در رابطه با نحوه اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و ارسال آن به مجلس نموده است. براساس این فرایند، پس از استخراج شاخص­های گزارش­گیری بر اساس وظایف دستگاههای مختلف مجری قانون، طی نامه‌ای از آن‌ها درخواست ارائه گزارش عملکرد بر اساس شاخص های مورد نظر گردید. گزارش­های دریافتی پس از تلفیق به مجلس شورای اسلامی ارسال می­شود.

دبیرخانه شورا در راستای انجام تکلیف قانونی مذکور، موفق به ارسال ده نوبت گزارش شده است. البته گزارش‌های اول و دوم به صورت نامه ارسال شده و تنها عناوین اقدامات انجام‌شده در آن‌ها نام برده شده‌اند. گزارش عملکرد سوم (پاییز 92)، گزارش عملکرد چهارم (پاییز 93)، گزارش عملکرد پنجم (تابستان 94)، گزارش عملکرد ششم (پاییز 94)، گزارش عملکرد هفتم (بهار 95)، گزارش عملکرد هشتم (پاییز 96)، گزارش نهم (بهار 97) و گزارش دهم (تابستان 97) ارسال شده‌اند. گزارش دهم شامل عملکرد دستگاههای متولی اجرای قانون تا پایان سال 1396 بود که با عنوان "گزارش عملکرد اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (گزارش دهم)" منتشر شد.