ماموریت های کارگروه در راستای تکالیف شورای عالی عتف و دبیرخانه آن در قانون دانش بنیان و آیین­نامه اجرایی آن است. جدول زیر مسئولیت‌های قانونی شورای عالی عتف و دبیرخانه آن را بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نشان می­دهد.

شرح ماده قانونی

عنوان ماموریت

ماده قانون/آیین نامه

شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود. دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاه‌های ذیربط خواهد بود.

سیاست گذاری، برنامه­ریزی و پیگیری اجرا

ماده 2 قانون

حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکت‌ها و مؤسسات دانش­بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

...

ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فنّاوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فنّاوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فنّاوری؛

اولویت دادن استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان در محل مناطق ویژه علم و فناوری

ماده 3 قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن‌ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید.  شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل‌واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آن‌ها را فراهم نماید.

احصاء مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی

ماده 4 قانون

به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری و زیر نظر رییس شورا تأسیس می‌شود......

تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا

ماده 5 قانون

کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند. درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

رسیدگی به اعتراضات شرکت­های دانش بنیان

ماده 7 قانون و ماده 30 آیین‌نامه اجرایی

هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکت‌ها مؤسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فنّاوری ارائه می‌گردد.

تصویب هرگونه استفاده از مزایا و تسهیلات عنوان شده در قانون

ماده 10 قانون

گزارش نحوه اجرای این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تهیه گزارش نحوه اجرای قانون و ارائه به مجلس شورای اسلامی در هر شش ماه یکبار

ماده 12 قانون

آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فنّاوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری

ماده 13 قانون

در اجرای مفاد ماده (2) قانون و به‌منظور تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

......

تشکیل کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­های دانش بنیان

ماده 3 آیین‌نامه

دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصت‌های برابر و شفاف‌سازی حمایت‌ها و تسهیلات مندرج در این آئین‌نامه نسبت به انتشار آیین‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط، اسامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اقدام نماید.

ایجاد فرصت برابر و شفاف‌سازی

ماده 31 آیین‌نامه

دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آئین‌نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک‌بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مسئولیت پیگیری اجرای آیین‌ نامه

ماده 33 آیین‌نامه